Firmabilbeskatning for inntektsåret 2016

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Beskatning av firmabil er et vanskelig område som vi får mange spørsmål om. Vi har derfor lagd en liten oversikt over beskatningen som forhåpentligvis gjør regelverket litt enklere å forstå.

 

Som utgangspunkt for firmabilbeskatning har man de ordinære reglene. Fra 1. januar 2016 ble det innført nye regler for yrkesbil. Se nærmere om dette nedenfor. Uansett metode er det ingen beskatning ved sporadisk bruk. Sporadisk bruk kan ikke overstige 10 dager og 1 000 km i løpet av året.

 

Ordinære regler om firmabilbeskatning

Privat bruk av arbeidsgivers bil anses som en fordel i arbeidsforholdet og skal beskattes. Utgangspunktet for beregningen er bilens listepris som ny med tillegg for eventuelt ekstrautstyr, heretter omtalt som listepris.  Fordelen beregnes med 30 % av bilens listepris opptil kr 293 200 og 20 % over dette. Hvis bilen er over 3 år 1. januar i inntektsåret, blir det tatt utgangspunkt i bare 75 % av bilens listepris ved beregningen. Det samme gjelder hvis bilen blir brukt over 40 000 km til yrkeskjøring gjennom året. Er bilen over tre år og brukt over 40 000 km, blir grunnlaget listepris x 0,75 x 0,75.

Har du en bil som har en listepris som ny på kr 450 000, er under 3 år og som går mindre enn 40 000 km i året, vil beregningen av ekstra inntekt (til beskatning) bli slik:

Kr 293 200 x 0,3 = Kr 87 960

Kr 156 800 x 0,2 = Kr 31 360

Totalt til beskatning: kr 119 320

 

Ved bruk av El-biler får man fradrag for 50 % av bilen listepris i beregningsgrunnlaget.

Har man filmabil deler av inntektsåret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele eller påbegynte mnd. bilen har vært til disposisjon for skatteyter.

 

Yrkesbil

1. januar 2016 ble det innført nye regler som omfatter yrkesbiler. Yrkesbiler er varebiler klasse 2 og lastebiler med totalvekt opp til 7 500 kg. Det antas at slike yrkesbiler benyttes mindre privat enn tilsvarende personbiler og det er derfor en mildere beskatning for disse. Det er et klart krav om at det skal være behov for yrkesbil i tjenesten, hvis ikke gjelder de ordinære reglene om firmabilbeskatning omtalt over. Ved yrkesbil kan man velge mellom individuell verdsetting og sjablongmetoden.

 

Sjablongmetoden

Denne metoden tar utgangspunkt i kjøretøyets listepris som ny og bygger på den beregningsmetoden for beskatning av ordinære firmabiler. Det gis et bunnfradrag på 50 % av beregningsgrunnlaget, dog ikke slik at bunnfradraget blir høyere enn kr 150 000. Det gis ikke lignende bunnfradrag for el-biler, da dette gis gjennom de ordinære reglene for firmabilbeskatning. Skattepliktig fordel skal utgjøre 30 % av beløp under kr 293 200 og 20 % av det som overstiger dette. Det gis samme fradrag som over når det gjelder kjøretøy over tre år og over 40 000 kjørte km. Forskjellen mellom denne metoden og den ordinære blir da størrelsen på bunnfradraget.

Eksempel:

Du har en bil med listepris på kr 450 000. Du får da kr 150 000 i bunnfradrag ettersom 50 % regelen overstiger kr 150 000.

Listepris som ny: inntil kr 293 200 x 30 % = kr 87 960

Over kr 293 200:                 kr 6 800  x 20%  = kr  1 360

Skattepliktig fordel: kr 89 320

 

Man kan se at for tilsvarende bil, omtalt over som "ikke yrkesbil", blir beskatningen kr 119 320, mot kr 89 320 for yrkesbiler.

 

Individuell verdsetting

For å benytte individuell verdsetting er det et krav til bruk av elektronisk kjørebok. Du vil med denne metoden beskattes for det antall km som er privatkjøring. For 2016 er fordelssatsen kr 3,40 per km. Privat kjøring blir totalt kjørte km, fratrukket dokumentert yrkeskjøring.